หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับสู่ อบต. หัวทุ่ง
 
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มว่างงาน ผู้มีรายได้ต่ำ ผู้พิการ มีอาชีพ และรายได้ที่สามารถเลี้ยงครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงโดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง
 
ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ผลิตพืชปลอดสารพิษสู่เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ และปรับปรุงโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร
 
 
 
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
 
พัฒนาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
 
 
 
มุ่งเน้นการให้บริการรักษา สุขภาพอนามัยของประชาชน พัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้การช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เอดส์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การลด ละ เลิก อบายมุข ส่งเสริมการออกกำลังกายในตำบล และสนับสนุนโครงการ หมู่บ้านน่าอยู่ สะอาดปราศจากยุงลายและขยะมูลฝอย
 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
 
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับชุมชน
 
 
 
 
พัฒนาบุคลากรในองค์กร และท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กรและสำนักงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
 
 
สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการอนุรักษ์ บำบัด ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
 
ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ โทร : 0-5458-3001 โทรสาร : 0-5458-4022
จำนวนผู้เข้าชม 2,312,985 เริ่มนับ 27 ก.ย. 2553
จัดทำโดย : Naxsolution.