หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ อบต. หัวทุ่ง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวทุ่ง
“หัวทุ่งน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
เน้นการศึกษาและเทคโนโลยี พัฒนารายได้
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ยั่งยืน”
วิสัยทัศน์ อบต.หัวทุ่ง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
ศาสนสถาน แหล่งศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนตำบลหัวทุ่ง
กลุ่มเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตำบลหัวทุ่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง
เพื่อบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
อบต.หัวทุ่ง
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มว่างงาน ผู้มีรายได้ต่ำ ผู้พิการ มีอาชีพ และรายได้ที่สามารถเลี้ยงครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงโดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง
 
ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ผลิตพืชปลอดสารพิษสู่เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ และปรับปรุงโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร
 
 
 
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
 
พัฒนาแหล่งน้ำให้มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
 
 
 
มุ่งเน้นการให้บริการรักษา สุขภาพอนามัยของประชาชน พัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้การช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เอดส์ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การลด ละ เลิก อบายมุข ส่งเสริมการออกกำลังกายในตำบล และสนับสนุนโครงการ หมู่บ้านน่าอยู่ สะอาดปราศจากยุงลายและขยะมูลฝอย
 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน
 
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับชุมชน
 
 
 
 
พัฒนาบุคลากรในองค์กร และท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กรและสำนักงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
 
 
สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการอนุรักษ์ บำบัด ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว
 
ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-321-8499
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ : 0-5458-3001 โทรสาร : 0-5458-4022
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
จำนวนผู้เข้าชม 3,025,607 เริ่มนับ 27 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10