หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ อบต. หัวทุ่ง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวทุ่ง
สืบสานงานประเพณีตานสลากภัตวัดไผ่ล้อม
ตำบลหัวทุ่ง
ศาสนสถาน แหล่งศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนตำบลหัวทุ่ง
กลุ่มเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตำบลหัวทุ่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง
เพื่อบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
อบต.หัวทุ่ง
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
 
 
 
 
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (มท 0808.2/ว670) 23 เม.ย. 2550
ขอขอบคุณในความร่วมมือในการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2550 23 เม.ย. 2550
การรายงานผลการรับสมัครโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตั้งบ่อดักไขมัน ประจำปี 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว666) 23 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 8 20 เม.ย. 2550
การบังคับใช้กฎกระทรวง (มท 0803/ว630) 20 เม.ย. 2550
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (มท 0803/ว639) 20 เม.ย. 2550
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขายในส่วนของข้อมูลบัญชีธนาคารของผู้ขายในระบบ GFMIS (มท 0803/629) 20 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร "นักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ 5" [บัญชีรายชื่อ ฯ] 20 เม.ย. 2550
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2550 20 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา รุ่นที่ 4 (มท 0807.3/ว650) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 19 เม.ย. 2550
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (มท 0809.2/ว51) 19 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว648) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 19 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคากรท้องถิ่นหลักสูตร ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่นที่ 3 ปี 2550 (มท 0807.3/ว647) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 19 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว646) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 19 เม.ย. 2550
การคัดเลือกบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว645) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 19 เม.ย. 2550
ประกาศ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและ ครอบครัว ปี 2550 18 เม.ย. 2550
สำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมโครงการอบรม และแนะนำการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อปท. และโครงการจัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูประบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เบื้องต้น [ใบสมัครเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทร 18 เม.ย. 2550
สรุปข้อสั่งการจากการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2550 12 เม.ย. 2550
การจัดงาน "รวมพลังไทย เทิดไท้องค์ราชัน" (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/4517) 12 เม.ย. 2550
รับ สมัครบุคลากร อปท. เข้าฝึกอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคลากรของ อปท. ระยะที่ 2" และหลักสูตร "การเพิ่มพูนศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสำหรับครูยุคใหม่ ระยะที่ 1" 10 เม.ย. 2550
<< หน้าแรก...     1046      1047      1048      1049     (1050)     1051      1052      1053      1054     ....หน้าสุดท้าย >> 1,069
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 0-5458-3001
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ : 0-5458-3001 โทรสาร : 0-5458-4022
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
จำนวนผู้เข้าชม 4,631,770 เริ่มนับ 27 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10