หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ อบต. หัวทุ่ง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวทุ่ง
สืบสานงานประเพณีตานสลากภัตวัดไผ่ล้อม
ตำบลหัวทุ่ง
ศาสนสถาน แหล่งศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนตำบลหัวทุ่ง
กลุ่มเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตำบลหัวทุ่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง
เพื่อบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง
อบต.หัวทุ่ง
อำเภอลอง จังหวัดแพร่
1
2
3
4
5
 
 
 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น สน.บถ. มท 0809.4/ว37 29 ก.ย. 2564
ผลคะแนนการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว2174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 ก.ย. 2564
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนพนักงานส่วนตำบลกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น สน.บถ. มท 0809.2/ว133 28 ก.ย. 2564
การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว5540 28 ก.ย. 2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2168 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 28 ก.ย. 2564
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2175 [เอกสารแนบ] [แบบรายงาน] 28 ก.ย. 2564
แนวทางการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen test self-test kits) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5520 28 ก.ย. 2564
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลประปาหมู่บ้านในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2177 28 ก.ย. 2564
สำรวจข้อมูล Digital ทางการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2176 28 ก.ย. 2564
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร่วมรับชมและประชาสัมพันธ์งานพิธีฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2166 [เอกสารแนบ] 28 ก.ย. 2564
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว2170 28 ก.ย. 2564
แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 109 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2167 28 ก.ย. 2564
การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2155 28 ก.ย. 2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2169 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] 28 ก.ย. 2564
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2160 27 ก.ย. 2564
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว2137 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] 27 ก.ย. 2564
แนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2152 27 ก.ย. 2564
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2153 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] 27 ก.ย. 2564
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16403-16478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 27 ก.ย. 2564
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2150 23 ก.ย. 2564
<< หน้าแรก...     14      15      16      17     (18)     19      20      21      22     ....หน้าสุดท้าย >> 1,056
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 0-5458-3001
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ : 0-5458-3001 โทรสาร : 0-5458-4022
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
จำนวนผู้เข้าชม 4,508,757 เริ่มนับ 27 ก.ย. 2553 จัดทำโดย : Naxsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10